VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu prevádzkovateľa https://uart.sk/ (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje spoločnosť UARTIK, s. r. o., so sídlom Jenisejská 45A, 040 12 Košice – mestská časť Nad jazerom, IČO: 53 938 844, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č. 52115/V, tel. č. +421 944 205 874, email: info@uart.sk (ďalej len „predávajúci“), ako aj pre prípadné objednávky kupujúceho urobené poštou alebo telefonicky.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa alebo podnikateľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré uzatvoria kúpnu zmluvu na diaľku na tovar.

3. Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom sa rozumie najmä osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

4. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu objednávať tovary a služby (v prípade, ak sa v týchto obchodných podmienkach používa v niektorom ustanovení iba označenie „tovary“ a z povahy daného ustanovenia vyplýva, že sa primerane vzťahuje aj na služby, tak sa „tovarom“ rozumie aj služba).

5. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi ním a predávajúcim.

6. Dohľad nad predajom tovaru a služieb na diaľku a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

II.Informácie o tovare, službe a cene

1. Informácie o tovare a službe uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky zobrazené pri tovaroch sú len ilustračné.

2. Kúpna cena je uvedená výlučne za konkrétny tovar alebo službu, pričom v cene určenej pre jednotlivé tovary a služby nie je zahrnutá cena prepravy.

3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov a služieb uverejnených v elektronickom obchode platia iba do tam uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare alebo službe nie je uvedené inak.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo služby uvedenú vo svojej ponuke. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo služby.

5. Prípadné zľavy z ceny tovaru alebo služby poskytnutej predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“). 

2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané Potvrdenie objednávky.

3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu (objednávky) na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom “Vaša objednávka bola prijatá!” na e-mailovú adresu kupujúceho.

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, údaje o kúpnej cene tovaru alebo služby, dodacej lehote, miesto dodania tovaru alebo služby, údaje o preprave tovaru alebo služby vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

5. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru. V opačnom prípade sa bude mať za to, že obsah kúpnej zmluvy je daný záväznou akceptáciou objednávky.

IV. Odstúpenie od zmluvy 

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odstúpenie od kúpnej zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. 

2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo služby.

3. Tovar alebo služby sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary alebo služby objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, alebo služby, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar alebo služby dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru alebo služby.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo služby, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a v prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa ustanovenia § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:

a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok info@uart.sk

8. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z.

9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave, v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

12. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.

13. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar alebo službu vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

14. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.

15. Kupujúci prijatím týchto obchodných podmienok berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. predmetom, ktorej je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho. Osobitnými požiadavkami sú požiadavky kupujúceho na základe, ktorých bude vytvorený, resp. upravený predávaný tovar (produkt).

16. Kupujúci dáva prijatím týchto obchodných podmienok výslovný súhlas s tým, aby sa poskytované služby začali poskytovať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

17. Kupujúci dáva prijatím týchto obchodných podmienok výslovný súhlas s tým, aby sa mu poskytol elektronický obsah, ktorý je dodávaný inak ako na hmotnom nosiči, a to ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a to podľa ustanovenia § 4 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., čím kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

18. Kupujúci prijatím týchto obchodných podmienok vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch preňho vyplývajúcich z poskytnutia súhlasu podľa bodu 16 a 17 tohto článku týchto obchodných podmienok.

19. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo služby, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru alebo služby dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar alebo služby kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar alebo služby dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

20. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:

a) ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
b) ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.

21. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :

a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) kupujúceho alebo
b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

22. Body 1. až 18. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci podnikateľ je tak oprávnený odstúpiť od zmluvy len v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

V. Platobné podmienky

1. Kúpnu cenu za tovar alebo službu, prípadne cenu za prepravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť vopred jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:

a) bezhotovostným prevodom/vkladom na bankový účet predávajúceho,
b) platbou kartou cez prevádzkovateľa platobnej brány CardPay (Tatra banka),
c) platbou cez prevádzkovateľa platobnej brány ComGate,
d) platbou cez prevádzkovateľa platobnej brány PayPal.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. Ak kupujúci, pri zvolení si spôsobu úhrady celkovej ceny tovaru pred prevzatím tovaru, neuhradí celkovú cenu do 7 dní od potvrdenia objednávky, nie je predávajúci povinný kupujúcemu tovar vydať a týmto konaním sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru. Navyše ide o dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle bodu 16 čl. IV. obchodných podmienok.

VI. Podmienky dodania tovaru alebo služby

1. Obvyklá dostupnosť tovaru alebo služby s termínom jeho expedície je uvedená pri tovare alebo službe. V prípade ak objednaný tovar nie je skladom, tak predávajúci informuje kupujúceho o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná. Dodacia doba uvedená v zaslanom potvrdení objednávky kupujúcemu, ktoré obdržal kupujúci emailom je pre predávajúceho záväzná.

2. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov prepravy:

a. osobný odber,

b. kuriérska služba (zasielateľská služba).

3. Cena prepravy je uvedená pri procese objednávania tovaru.

4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar alebo službu pred dohodnutým termínom dodania tovaru alebo služby.

5. Miesto dodania tovaru alebo služby je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.

6. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu alebo poskytnúť službu kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom alebo umožní využiť službu v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

7. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar alebo službu v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný všetok tovar alebo služby prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.

8. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:

a) informovať o tejto skutočnosti predávajúceho,
b) dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.

9. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

10. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:

a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,

b) tovar nie je kompletný alebo,

c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu.
Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru alebo služby zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braná do úvahy.

12. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere), má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).

13. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

14. Faktúra (daňový doklad) bude kupujúcemu doručená v elektronickej podobe.

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)  

1. Záručná doba (doba minimálnej spotreby) tovaru je vyznačená na obale tovaru. V ostatných prípadoch platí všeobecná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov, a to odo dňa prevzatia tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.

2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený, a prípadné vady bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä :

a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,

b) uplynutím záručnej doby tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru,

d) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

4. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu poštou, a to zaslaním reklamovaného tovaru na korešpondenčnú adresu predávajúceho.

5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie :

a) ihneď,

b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví :

a) ihneď,

b) v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

c) vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

10. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
b) predávajúci vadný tovar vymení za nový.

11. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

12. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim.

13. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese sídla predávajúceho.

14. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), emailom alebo online (vyplnením a odoslaním Reklamačného formuláru). Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie sa odporúča, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.

15. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

16. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

17. Náklady spojené s reklamačným konaním:

a) v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,
b) v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.

18. Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.

19. Reklamáciu za poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

20. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

21. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

23. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

24. Body 1., 4.-11., 17. 21. – 23. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, avšak pri nárokoch kupujúceho z vád tovaru sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka SR o kúpnej zmluve.

25. V prípade porúch, ktoré sa vyskytnú na dodaných softvérových produktoch je kupujúci oprávnený poruchy nahlásiť na adrese elektronickej pošty predávajúceho info@uart.sk. Predávajúci si vyhradzuje 30 dní na pripadnú odpoveď.

IX.Darčekový poukaz 

1. Darčekový poukaz v sume uvedenej na prednej strane je možné uplatniť si iba pri nákupe produktov v internetovom obchode www.uart.sk.

2. Po zakúpení bude darčekový poukaz odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim.

3. Darčekový poukaz nie je možné použiť opakovane.

4. Platnosť darčekového poukazu je do jedného roku od dátumu jeho kúpy. O predĺženie platnosti poukazu je možné požiadať písomne mesiac pred uplynutím jeho platnosti (možnosť predĺženia je max. 1 mesiac).

5. Darčekový poukaz je prenosný. Jeho uplatnenie sa neviaže na osobu toho, kto si darčekový poukaz zakúpil.

6. Darčekový poukaz si nie je možné uplatniť pre vyplatenie uvedenej sumy poukazu v hotovosti.

7. Rozdiel, ktorý vznikne, ak suma poukazu je vyššia, ako kúpna cena tovaru, alebo zakúpených tovarov v úhrne predávajúci neprepláca.

8. V prípade, ak kúpna cena tovaru bude vyššia ako je hodnota darčekového poukazu, tak kupujúci je povinný vzniknutý rozdiel doplatiť jedným zo spôsob úhrady kúpnej ceny.

9. Po obdržaní darčekového poukazu preberá zodpovednosť za jeho stav a použitie kupujúci. Darčekový poukaz je možné vrátiť do 7 dní od jeho obdržania kupujúcim.

X.Osobitné podmienky zhotovenia obrazu z fotografie 

1. Po prijatí objednávky kupujúceho na zhotovenie obrazu z individuálne zaslanej fotografie je táto fotografia individuálne posúdená z hľadiska jej kvality pre jej ďalšie použitie.

2. Osobitne zaslaná fotografia musí byť minimálne v rozlíšení aspoň 3 Mpx, pre jej plnohodnotné použitie za účelom zhotovenia obrazu.

3. Po zhodnotení zaslanej fotografie predávajúcim, ten kontaktuje kupujúceho spolu s návrhom tlače.

4. Po odsúhlasení návrhu tlače kupujúcim, už nie je možné následne zasahovať do úpravy fotografie, resp. inak meniť fotografiu, ktorá bola kupujúcim odsúhlasená.

5. Kupujúci nie je v tomto prípade oprávnený reklamovať vady obrazu, ktoré majú pôvod vo vlastnostiach fotografie po jej odsúhlasení kupujúcim.

6. Minimálne rozlíšenie v pixeloch:
20 x 20 cm – 600 x 600 pix.
30 x 30 cm – 900 x 900 pix.
40 x 40 cm – 1200 x 1200 pix.
50 x 50 cm – 1400 x 1400 pix.
60 x 60 cm – 1700 x 1700 pix.
70 x 70 cm – 2000 x 2000 pix
80 x 80 cm – 2300 x 2300 pix.
90 x 90 cm – 2600 x 2600 pix.
100 x 100 cm – 2900 x 2900 pix.
30 x 20 cm – 900 x 600 pix.
40 x 30 cm – 1200 x 900 pix.
50 x 40 cm – 1400 x 1200 pix.
60 x 40 cm – 1700 x 1100 pix.
70 x 50 cm – 2150 x 1400 pix.
80 x 60 cm – 2300 x 1700 pix.
90 x 60 cm – 2600 x 1700 pix.
100 x 70 cm – 3000 x 2050 pix.
120 x 80 cm – 3600 x 2300 pix.
150 x 100 cm – 3900 x 3000 pix.
150 x 120 cm – 3900 x 3600pix.
50 x 20 cm – 1400 x 600 pix.
80 x 30 cm – 2300 x 900 pix.
100 x 40 cm – 3000 x 1200 pix.
120 x 50 cm – 3600 x 1400 pix.
150 x 60 cm – 3900 x 1700 pix.

7. Predávajúci akceptuje prijatie fotografie vo formátoch: BMP, JPG a iné bežné formáty.

8. Kupujúci je povinný v prípade zasielania súborov väčších ako 10 MB tieto zaslať predávajúcemu prostredníctvom služby úschovne.

9. Maximálne rozmery obrazu sú závislé od formátu fotografie.

10. Maximálna šírka plátna, na ktoré je možné umiestniť obraz z fotografie je 150 cm.

XI.Ochrana osobných údajov 

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho (a to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email), resp. jeho zamestnancov, či iných osôb nim poverených na konanie v súvislosti s kúpnou zmluvou, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu otázok kupujúceho súvisiacich s predmetom kúpy a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne je ich spracúvanie v oprávnenom záujme predávajúceho. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť kúpnu zmluvu. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu potrebnú k riadnemu plneniu zmluvy a 3 roky od splnenia predmetu záväzkového vzťahu.

2. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané aj na zasielanie marketingových informácií emailom na právnom základe oprávneného záujmu predávajúceho na jeho propagácii a informovaní o nových službách, produktoch alebo ich vylepšeniach. Osobné údaje budú za týmto účelom uchovávané po dobu jeden rok od splnenia predmetu záväzkového vzťahu.

3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

5. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má kupujúci ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

6. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu predávajúceho, ma právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie a predávajúci nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7. Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä dopravca, poskytovateľ marketingových služieb, poskytovateľ IT služieb.

XII.Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, tak na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

5. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

6. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 16.11.2022 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok. 

DODACIA LEHOTA: 1 - 3 PRACOVNÉ DNI