VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku www.uart.sk, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. S uskutočnením objednávky súhlasíte s odosielaním informačného emailu – newslettru na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade zrušenia zasielania newslettru je potrebné nám napísať na e-mail info@uart.sk.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a Bc. Roman Sulla, Jenisejská 45a, Košice, Slovensko, IČO: 52966208,  DIČ: 3120562137. Osobou zodpovednou za prevádzku je Roman Sulla (info@uart.sk / 0944205874).

 

Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom e-mailu info@uart.sk, alebo telefonicky na mobilnom čísle 0944205874 v pracovné dni od 8:00 -16:00h.

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registre Okresného súdu v Košice I, vložka č. 1704/V.

 

I.OBJEDNÁVKA

1.    Kupujúci objednáva tovary predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.uart.sk písomnou formou cez e-shop alebo e-mailom či telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2.      Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu), názov tovaru a počet kusov, pridať foto(pri potrebe), vybrať spôsob dopravy a spôsob platby. Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.

3.      Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci e-mailom skontaktuje s kupujúcim a potvrdí prijatie objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4.      Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku od doručenia e-mailu o prijatí objednávky predávajúcim do začiatku kreslenia náčrtu umelcom  . Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, a to e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

5.       Právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že  fotografie a foto-produkty sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a  boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. Zmeny a taktiež storno už prijatých objednávkach na spracovanie, nie je možné uskutočniť zo strany výrobcu HS.  Odoslaná objednávka na spracovanie je už záväzná.

II.OCHRANA ÚDAJOV, ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

1.      Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté – dopravcovi zvolenému kupujúcim. Dôveryhodným partnerom pre poskytnutie služby a produktu v rozsahu fotografie pre spracovanie objednávky

2.      Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje odberateľov, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje dodávateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Odoslaním objednávky odberateľ udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy dodávateľom. Poskytnutie osobných údajov odberateľom je dobrovoľné. Odberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3.      Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru, dôveryhodných partnerov pre poskytnutie služby a produktu (v rozsahu fotografie) pre spracovanie objednávky a  podobne).

4.      Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky /objednávky/ ako aj archiváciu sú uložené na nosičoch údajov. Výslovné súhlasí so zisťovaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon o ochrane údajov. Uart.sk zaobchádza so všetkými údajmi dâverne. Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Uart.sk pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. Uart.sk údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ budú vymazané.

5.      Zákazník súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby internetovej stránky www.uart.sk. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej internetovej stránky www.uart.sk na dobu neurčitú

6.    Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len “nariadenie GDPR”) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu „Podmienky ochrany osobných údajov“.

7.    Osobné údaje o dotknutých osobách predávajúci spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

III.AUTORSKÉ PRÁVA, TRESTNÉ PRÁVO

Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. U všetkých prác prenesených na internetovej stránky www.uart.sk, ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ.
Objednávateľ súčasne s udelením zákazky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa nim neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by uart.sk zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

IV. MARKETING

1.       Správca spracováva osobné údaje Užívateľov za účelom realizovania marketingových činností, ktoré môžu byť založené na:

a.         zobrazovaní Užívateľovi marketingových obsahov, ktoré nezodpovedajú jeho preferenciám (kontextová reklama);

b.        zobrazovaní Užívateľovi marketingových obsahov, ktoré zodpovedajú jeho záujmom (behaviorálna reklama);

c.        smerovaniu e-mailových a SMS/MMS oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahoch, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie;

d.        vedenie iného typu činností súvisiacich s priamym marketingom tovarov a služieb (zasielania obchodných informácií elektronickou cestou a telemarketingové činnosti);

2.       Za účelom realizovania marketingových činností Správca v niektorých prípadoch využíva profilovanie. Znamená to, že vďaka automatickému spracovávaniu údajov, Správca vykonáva hodnotenie vybraných faktorov týkajúcich sa fyzických osôb s cieľom analýzy ich správania alebo vytvorenia prognózy do budúcnosti.

3.       KONTEXTOVÁ REKLAMA

Správca spracováva osobné údaje Užívateľov na marketingové účely v súvislosti so smerovaním k Užívateľom kontextovej reklamy (tzn. reklamy, ktorá nezodpovedá preferenciám Užívateľa). Spracúvanie osobných údajov vtedy prebieha v súvislostí s realizáciou oprávneného záujmu Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

4.       BEHAVIORÁLNA REKLAMA

Správca a jeho dôveryhodní partneri spracúvajú osobné údaje Užívateľov, vrátane osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií, pre marketingové účely v súvislosti so smerovaním k Užívateľovi behaviorálnej reklamy (tzn. reklamy, ktorá zodpovedá preferenciám Užívateľa).

5.       NEWSLETTER

Správca poskytuje službu newslettera podľa pravidiel stanovených v podmienkach osobám, ktoré za týmto účelom uviedli svoju e-mailovú adresu. Uvedenie údajov je požadované za účelom poskytovania služieb newslettera, a ich neuvedenie má za následok nemožnosť jeho zaslania.

6.       OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACOVÁVANÉ:

a.        za účelom poskytovania služby zaslania newslettera, zahŕňajúceho zasielanie marketingových obsahov – právnym základom spracovávania je súhlas Užívateľa na jeho obdržanie (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR);

b.        za analytickými a štatistickými účelmi – právnym základom spracovávania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prostredníctvom analýzy aktivity Užívateľov v servise za účelom zlepšovania používaných funkčností;

c.        za účelom prípadného stanovenia a sledovania pohľadávok alebo obhajoby proti nim – právnym základom spracovávania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť zasielanie newslettera. Môže kontaktovať Zákaznícky servis telefonicky na čísle +(421) 944 205 874 alebo zaslať e-mail na adresu info@uart.sk . Užívateľ môže tiež previesť odhlásenie kliknutím na „Zrušiť subskripciu“ priamo z newsletterovej správy, ktorú dostal a prevedením vhodných nastavení na Účte Zákazníka.

7.       PRIAMY MARKETING

Osobné údaje Užívateľa môžu byť tiež využité Správcom, aby k nemu boli smerované marketingové obsahy rôznymi kanálmi, tzn. prostredníctvom e-mailovej pošty alebo MMS/SMS cestou. Takéto činnosti sú Správcom vykonávané len v prípade, ak k nim Užívateľ dal svoj súhlas, ktorý môže kedykoľvek zrušiť.

V. SOCIÁLNE PORTÁLY

Správca spracováva osobné údaje Užívateľov navštevujúcich profily Správcu vedené na sociálnych médiách (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Tieto údaje sú spracovávané len v súvislosti s vedením profilu, okrem iného za účelom informovania Užívateľov o aktivitách Správcu a propagovania rôzneho typu udalostí, služieb a produktov, a tiež na komunikáciu s užívateľmi prostredníctvom funkčností dostupných na sociálnych médiách. Právnym základom spracúvania osobných údajov Správcom za týmto účelom je jeho oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) spočívajúci v propagovaní vlastnej značky a budovaní a udržaní komunity spojenej so značkou.

VI. COOKIES SÚBORY A PODOBNÁ TECHNOLÓGIA

1.       Cookies súbory sú malé textové súbory inštalované na zariadení Užívateľa, ktorý si prezerá Servis. Cookies zhromažďujú informácie uľahčujúce používanie servisu – napr. zapamätaním si návštev Užívateľa v Servise a nim vykonávaných činností. Sú ukladané na koncovom zariadení Užívateľa (počítači, smartfóne, tablete a pod.). Vďaka uloženiu týchto súborov na zariadení je možné okrem iného zapamätanie prihlasovacích údajov, vďaka čomu nebude musieť Užívateľ zakaždým zapisovať prihlasovacie meno a heslo. Tieto súbory si pamätajú zbožie pridané do košíka, alebo prispôsobujú obsahy stránky záujmom Užívateľa. Vďaka cookie súborom je možný zber štatistických údajov Servisu, čo nám umožňuje rozvoj Servisu podľa preferencií našich zákazníkov.

2.       Ak Užívateľ nesúhlasí s ukladaním cookies súborov na svojom zariadení, mal by na tento účel správne konfigurovať nastavenia prehliadača alebo vždy po použití servisu odstrániť z pamäte prehliadača uložené cookies súbory. Treba mať na zreteli, že používanie obmedzení v ukladaní cookie súborov, môže obmedziť alebo zabrániť používaniu Servisu.

3.       Za účelom poskytnutia súhlasu na ukladanie cookies súborov, je potrebné dať súhlas viditeľný v dolnej časti stránky.

4.       V rámci servisu sú zhromažďované informácie o geolokácii, tzn. Správca overuje z akého umiestnenia (kontinentu, krajiny, kraja a mesta) podáva Užívateľ objednávku.
„SERVISNÉ“ COOKIES

5.       Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

6.       Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

7.       Správca využíva tzv. servisné cookie najmä s cieľom dodania Užívateľovi služieb poskytovaných elektronickou cestou a zlepšenia kvality týchto služieb. V tejto súvislosti Správca a iné subjekty poskytujúce v jeho prospech analytické a štatistické služby využívajú cookies súbory, uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré už boli uchované v telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Cookies súbory využívané na tento účel zahrnujú:

a.      cookies súbory s údajmi zavedenými Užívateľom (identifikátor relácie) na dobu trvania relácie (ang. user input cookies);

b.      autentifikačné cookies súbory využívané pre služby vyžadujúce overenie na dobu trvania relácie (ang. authentication cookies);

c.      cookies súbory, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti, napr. využívané pre odhaľovanie zneužitia v oblasti overovania (ang. user centric security cookies);

d.      relačné cookies súbory multimediálnych prehrávačov (napr. súbory cookies prehrávača flash), na dobu trvania relácie (ang. multimedia player session cookies);

e.      trvalé cookies súbory, ktoré slúžia na personalizáciu rozhrania Užívateľa na dobu trvania relácie alebo trochu dlhšie (ang. user interface customization cookies),

f.       cookies súbory, ktoré slúžia na monitorovanie pohybu na internetových stránkach, tzn. analytike údajov vrátane cookies Google Analytics (toto sú súbory využívané spoločnosťou Google na analýzu spôsobu využívania Servisu Užívateľom, k vytváraniu štatistík a správ týkajúcich sa fungovania Servisu. Google nevyužíva zhromaždené údaje na identifikáciu Užívateľa, ani nespája tieto informácie za účelom umožnenia identifikácie. Podrobné informácie o rozsahu a pravidlách zhromažďovania údajov v súvislosti s touto službou je možné nájsť na odkaze: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

8.       „MARKETINGOVÉ COOKIES“

Správca a jeho dôveryhodní partneri taktiež využívajú cookies súbory na marketingové účely, okrem iného v súvislosti so smerovaním k Užívateľovi behaviorálnej reklamy. Za týmto účelom Správca a dôveryhodní partneri uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám už uchovaným v telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Využívanie cookies súborov a zhromaždených ich prostredníctvom osobných údajov za marketingovými účelmi, najmä v oblasti propagovania služieb a tovaru tretích subjektov, vyžaduje získanie súhlasu Užívateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na súlad s nárokom na spracovávanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

VII. DOBA SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.       Doba spracovávania údajov správcom je závislá na type poskytovanej služby a na účelu spracovávania. Všeobecne sú údaje spracovávané po dobu poskytovania služby alebo realizovania objednávky, do doby:

a.      ukončenia plnenia zmluvy,

b.      odvolania poskytnutého súhlasu, ak je právnym základom spracovávania údajov súhlas Užívateľa alebo

c.      uplatnenia účinných námietok voči spracovávaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom spracúvania údajov oprávnený záujem Správcu.

2.       Doba spracovávania údajov môže byť zakaždým predĺžená v prípade, ak je spracovávanie potrebné na stanovenie a sledovanie eventuálnych pohľadávok alebo obhajoby proti nim, a po tejto dobe iba v prípade a v rozsahu, v akom to budú vyžadovať právne predpisy. Po uplynutí doby spracovávania sú údaje nenávratne odstraňované a anonymizované.

VIII.DODACIE LEHOTY

1.     Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Spravidla je štandardná doba dodania 5 až 10 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho (platba vopred)

2.     Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Doba dodania sa môže predĺžiť aj v prípade nepredvídateľných situácií, ako strata alebo poškodenie zásielky prepravcom, zlé poveternostné podmienky, skryté vady zistené až pri balení zásielky a pod.

IX.CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

1.     Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.     Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.     Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

4.     Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)     osobným odberom

b)      kuriérom (zasielateľskou službou)

5.     Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

X.PREBERANIE TOVARU

1.     Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke. V prípade opätovného zasielania zásielky z dôvodu jej neprevzatia, znáša prepravné náklady kupujúci.

2.     Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.    Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.    Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.    Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

XI.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.    Spotrebiteľ je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 §7 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne, a to e-mailom.

2.    Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou.

3.    Po spracovaní formulára pre odstúpenie od zmluvy predajca kontaktuje kupujúceho o podmienkach vrátenia tovaru, ako aj o podmienkach pre vrátenie platby za tovar a poštovného, ktoré kupujúci hradil pri kúpe tovaru.

4.    Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)     produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)     zmenila sa cena dodávateľa produktu

c)     vystavená cena produktu bola chybná

XII.VRÁTENIE TOVARU DO 30 DNÍ

1.    Kupujúci má možnosť bez uvedenia dôvodu vrátiť zakúpený tovar do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru musí byť uskutočnené písomnou formou, a to prostredníctvom formulára pre spracovanie vráteného tovaru.

2.    Tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho v lehote 30 dní na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Prepravné náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

3.    Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

4.    Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

5.    Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt vráti kupujúcemu spať bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho.

6.    Kupujúci nemôže tovar vrátiť najmä v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

XIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.    Vo všeobecnosti, pokiaľ v obchodných podmienkach nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov.

2.    Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Reklamácia musí byť ohlásená písomnou formou pre spracovanie vráteného tovaru. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi predávajúceho.

3.    Pre urýchlenie reklamácie môže kupujúci zaslať fotografiu poškodeného tovaru na email predávajúceho info@uart.sk.  Fotografia by mala byť zhotovená tak, aby na nej bola čo najlepšie viditeľná reklamovaná vada.

4.    Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením produktu, používaním produktu v nevhodných podmienkach, neodbornou opravou alebo výmenou časti produktu, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu opravu alebo výmenu častí produktu vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do produktu inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5.    Ak bol kupujúcemu doručený produkt, ktorý si neobjednal, ako podklad pre reklamáciu zašle fotografiu celého doručeného produktu a kódu jeho kódu, ktorý je uvedený na krabici, v ktorej bol produkt doručený. Fotografiu nám následne odošlite na info@uart.sk.

6.    Ak kupujúci prebral produkt, ktorý je viditeľne poškodený, tj. bola poškodená aj krabica, v ktorej Vám bol tovar doručený, sa reklamácia nevzťahuje (toto upozornenie je uvedené aj na krabici, v ktorej Vám bude tovar doručený, takto poškodený balík od kuriéra nepreberajte!).

7.    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm

8.    Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môžete obrátiť aj https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

XIV. DARČEKOVÝ POUKAZ

1.     Darčekový poukaz v sume uvedenej na prednej strane je možné uplatniť si iba pri nákupe produktov v internetovom obchode  www.uart.sk

2.     Po zakúpení bude darčekový poukaz odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim.

3.     Darčekový poukaz nie je možné použiť opakovane.

4.     Platnosť darčekového poukazu je do jedného roku od dátumu jeho kúpy. O predĺženie platnosti poukazu je možné požiadať písomne mesiac pred uplynutím jeho platnosti (možnosť predĺženia je max. 1 mesiac).

5.     Darčekový poukaz je prenosný. Jeho uplatnenie sa neviaže na osobu toho, kto si darčekový poukaz zakúpil.

6.     Darčekový poukaz si nie je možné uplatniť pre vyplatenie uvedenej sumy poukazu v hotovosti.

7.     Rozdiel, ktorý by vznikol ak by suma poukazu bola vyššia ako kúpna cena produktu či produktov, nepreplácame.

8.     Ak by vznikol rozdiel, ktorý by vznikol ak by suma poukazu bola nižšia ako cena produktu či produktov, je potrebné tento rozdiel doplatiť, a to buď platbou vopred na účet.

9.     Po obdržaní darčekového poukazu preberá zodpovednosť za jeho stav a použitie kupujúci. Darčekový poukaz je možné vrátiť do 7 dní od jeho obdržania kupujúcim.

XV.PODMIENKY PRE ZHOTOVENIE OBRAZU Z FOTOGRAFIE

1. Tlačenie obrazov podľa Vašich predstáv je starostlivý proces, ktorému sa venujú naši grafickí dizajnéri. Po prijatí Vašej objednávky individuálne posúdime Vašu fotografiu, ktorá by mala byť v rozlíšení aspoň 3 Mpx, aby na plátne vyzerala čo najlepšie. Po dôslednom preskúmaní grafikmi o vhodnosti kvality, Vás kontaktujeme spolu s návrhom tlače, ktorý sa snažíme upraviť k Vašej spokojnosti. Po konečnom odsúhlasení posielame fotografiu záväzne do tlače. Keďže ide o personalizovanú výrobu na zákazku, po Vašom súhlase nie je možné ďalej zasahovať do úpravy či inej zmeny fotografií. V prípade nespokojnosti je možné reklamovať iba obrazy, pri ktorých sa zistia výrobné vady. Iné zistené skutočnosti, ktoré sa týkajú vlastností fotografie už po vašom odsúhlasení nemôžeme ovplyvniť.

1.     Minimálne rozlíšenie v pixloch:

20 x 20 cm – 600 x 600 pix.

30 x 30 cm – 900 x 900 pix.

40 x 40 cm – 1200 x 1200 pix.

50 x 50 cm – 1400 x 1400 pix.

60 x 60 cm – 1700 x 1700 pix.

70 x 70 cm – 2000 x 2000 pix

80 x 80 cm – 2300 x 2300 pix.

90 x 90 cm – 2600 x 2600 pix.

100 x 100 cm – 2900 x 2900 pix.

30 x 20 cm – 900 x 600 pix.

40 x 30 cm – 1200 x 900 pix.

50 x 40 cm – 1400 x 1200 pix.

60 x 40 cm – 1700 x 1100 pix.

70 x 50 cm – 2150 x 1400 pix.

80 x 60 cm – 2300 x 1700 pix.

90 x 60 cm – 2600 x 1700 pix.

100 x 70 cm – 3000 x 2050 pix.

120 x 80 cm – 3600 x 2300 pix.

150 x 100 cm – 3900 x 3000 pix.

150 x 120 cm – 3900 x 3600pix.

50 x 20 cm – 1400 x 600 pix.

80 x 30 cm – 2300 x 900 pix.

100 x 40 cm – 3000 x 1200 pix.

120 x 50 cm – 3600 x 1400 pix.

150 x 60 cm – 3900 x 1700 pix.

2.      Prijímame fotografie vo formáte BMP, JPG a iné bežné formáty. Súbory do veľkosti 10 MG pre väčšie fotografie je potrebné použiť službu úschovne. Maximálne rozmery sú závislé od formátu fotografie. Maximálna šírka plátna je 150 cm.

XVI.SÚHLAS ZÁKAZNÍKA SO SPRACOVANÍM FOTOGRAFIÍ

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679:

Ako zákazníci a dotknuté osoby týmto udeľujeme dodávateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním našej podobizne (fotografií) na účel:
•    zverejnenia fotografii na webovej stránke dodávateľa www.uart.sk/ a
•    zverejnenia fotografií na sociálnej sieti Facebook, Instagram  s cieľom prezentovania kvality práce dodávateľa verejnosti .   

  1.  Fotografie ako osobné údaje zákazníkov budú dodávateľom uchované po dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané.  
  2.  Poskytnutie fotografií, ako aj udelenie súhlasu zákazníkov s ich zverejnením je dobrovoľné. Zákazníci môžu súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu dodávateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.    
  3.  Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u dodávateľa majú zákazníci právo:
    •    žiadať o prístup k svojim fotografiám a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania tohto osobného údaja,
    •    namietať spracúvanie svojej fotografie,
    •    podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
  4.  Zákazníci vyhlasujú, že poskytnuté fotografie sú pravdivé, aktuálne a boli  poskytnuté slobodne, bez nátlaku a súhlasia s ich využitím na účel vymedzený v XVI bode 1.

XVII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA